Úvodní stránka » Pro rodiče » ZÁPIS - přihláška

Zápis dětí do MŠ:

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok mateřské školy provázejí, bude 
potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
individuální možnosti omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v

období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Vzhledem mimořádným opatřením situace vyžaduje tento postup:

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude využito celé období od 2. května
do 16. května 2021. Při rozhodování o přednostním přijetí nebude brán zřetel na datum podání žádosti,
ale rozhodují kritériapro přijetí dítěte do MŠ pro šk. rok 2021/2022 (viz nedílná součást tohoto dokumentu).
Datum na žádosti-žádost, ale musí být podána v období mezi 2/5 – 16/5 2021,aby mohla být zařazena
do přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Organizace zápisu proběhne tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Podání žádosti

Přihlášku možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky Mateřské školy Pramínek, Dřevohostice, p.o. ID datové schránky: 4idkqze

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e-mailovou adresu MŠ Pramínek, Dřevohostice, p.o.: msdrevo@seznam.cz

 3. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, tedy je nutno si předem telefonicky sjednat schůzku s ředitelkou školy:
  tel: 720 974 650

 4. poštou – rozhoduje datum podání na poště (nesmí být dříve, než je vyhlášen zápis)

 5. do schránky MŠ bez využití pošty: můžete využít poštovní schránku Mateřské školy Pramínek – je uzamykatelná. Vložte zde zalepenou obálku s jedním dokumentem a tím je pouhá žádost o přijetí dítěte do MŠ. Na obálce bude adresát: MŠ Pramínek, Dřevohostice, p.o., k rukám ředitelky MŠ a odesílatel: jméno a trvalá adresa dítěte, které žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pramínek, Dřevohostice. Jakmile ředitelka MŠ tuto žádost obdrží, potvrdí smskou, či mailem zákonnému zástupci tuto skutečnost (max. 3 dny od vložení dokumentů do schránky MŠ). Pokud by Vám nepřicházelo potvrzení, volejte na telefonní číslo ředitelky: 720 974 650

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zákonný zástupce je povinen doložit rodný list dítěte, který se stává součástí spisu dítěte. Pro doložení rodných listů odešlete jeho prostou kopii dálkovým způsobem – na e-mailovou adresu: msdrevo@seznam.cz po výzvě ředitelky

(tzn. jakmile ředitelka obdrží žádost o přijetí k PV, vyzve zákonného zástupce mailem či smskou, příp. telefonicky k zaslání skenu RL)

 

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (na druhé straně žádosti je pro tuto informaci vyhrazen prostor). Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to také možné, ale opět po předchozí domluvě. V tomto případě není třeba využít tiskopis žádosti o přijetí – bude dostačující formulář od pediatra)

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Žádosti k předškolnímu vzdělávání si stáhnete z webu Mateřské školy Pramínek, Dřevohostice, p.o..

https://www.skolka-praminek.cz/inpage/akce-srudent/

Formuláře žádosti v tištěné verzi jsou k dispozici na úřadě Městyse Dřevohostice a v době úředních hodin a v mateřské škole v době, kdy je v provozu.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Akualizace: 7. dubna 2021

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Pramínek, Dřevohostice, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022 (tedy od 1. září 2021)

 Tabulka kritéria

Doplňující informace:

 1. V případě přihlášky dítěte s odloženou školní docházkou bude přednostně přijato před dítětem, které dosáhlo 31. 8. 2021 5-li let
 2. Děti, které dosáhly 5-ti let k 31. 8. 2021 mají povinnost plnit předškolní vzdělávání
 3. Uvnitř kritéria č. 1 a 2 budou děti přijímány dle věku od nejstaršího po nejmladší a v případě shody bude upřednostněno dítě,
    a) které má sourozence v mateřské škole,
    b) které se nachází ve znevýhodněné sociální situaci
    c) které žádá o individuální vzdělávání.
    d) zaměstnané oba zákonné zástupce-pouze v odůvodněných případech
    e) děti ostatní
 4. Uvnitř kritéria č. 3 a 4 budou upřednostněny děti, které mají
    a) v mateřské škole sourozence
    b) zaměstnané oba rodiče-pouze v odůvodněných případech
    c) které se nachází ve znevýhodněné sociální situaci
    d) děti ostatní
 5. Děti mladší 3 let nemají na přijetí do MŠ právní nárok.
 6. Zákonní zástupci, kteří podávali žádost již v loňském školním roce, dítě nebylo přijato a tito budou mít zájem o přijetí dítěte pro školní rok 2021/2022, jsou povinni podat novou přihlášku.
 7. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn v termínu mezi 20/5 2021 až 31/5 2021 na webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění.

Zpracovala I. Zapletálková

 1. dubna 2021

Přihláška k zápisu - tiskopis ke stažení