Úvodní stránka » Pro rodiče » ZÁPIS - přihláška

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání
ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.
(Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального
закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з
§ 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта)

Ilona Zapletálková - Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.
do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону
№ 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu / Дата та час запису: 2. 6. 2022

Od/з 15.00 – 17.00 hodin/годин

Místo zápisu / Місце запису:

Mateřská škola Pramínek, Dřevohostice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 1


Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)
заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V/м. Dřevohosticích dne/дата 16.5.2022                                                         

 

 

Ilona Zapletálková

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 


Mateřská škola Pramínek, Dřevohostice, příspěvková organizace oznamuje,

že dne 12. května 2022. proběhl zápis dětí do mateřské školy

V současné době pracujeme na vyhodnocení přijatých žádostí.

Nové žádosti do ukončení přijímacího procesu nepřijímáme.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání v této fázi:

 1. Na uvedený email Vám bylo zasláno registrační číslo.

 2. Ředitelka školy vydá rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení (§ 71 správního řádu). Na webových stránkách budou v zákonné lhůtě zveřejněna registrační čísla dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 3. Pokud bude vaše dítě přijato, budete uvědoměni mailem a později vyzváni k účasti na zahajovací schůzce v MŠ, kde obdržíte důležité informace a dokumentaci. Tato schůzka se koná zpravidla koncem června. Konkrétní datum bude upřesněno.

 4. Pokud nebude na webových stránkách MŠ zveřejněno registrační číslo vašeho dítěte, znamená to, že vaše dítě nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Tato informace a další Vám bude zaslána i na uvedený email.

 

 Při rozhodování o přednostním přijetí rozhodují kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro šk. rok 2022/2023 (viz nedílná součást tohoto dokumentu). Datum na žádosti: žádost, musí být podána dne 12. května 2022, aby mohla být zařazena do přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Zákonný zástupce je povinen doložit rodný list dítěte, který se stává součástí spisu dítěte. Kopii rodného listu zhotovíme zdarma v MŠ z vašeho originálu v den zápisu.

 Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (na druhé straně žádosti je pro tuto informaci vyhrazen prostor). Potvrzení na žádost vydá dětský lékař. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání dne 12. května 2022 nemohli podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/202 Sb. Pro tyto děti proběhne mimořádný zápis 2. června 2022.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Dítě, které nedosáhne do 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, tudíž nemůže být v souladu se školským zákonem přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Akualizace: 17. května 2022

 

 Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Pramínek, Dřevohostice, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023 (tedy od 1. září 2022)

 Kritéria 2022

Doplňující informace:

 1. V případě přihlášky dítěte s odloženou školní docházkou bude přednostně přijato před dítětem, které dosáhlo 31. 8. 2022 5-li let
 2. Děti, které dosáhly 5-ti let k 31. 8. 2022 mají povinnost plnit předškolní vzdělávání
 3. Uvnitř kritéria č. 1 a 2 budou děti přijímány dle věku od nejstaršího po nejmladší a v případě shody bude upřednostněno dítě,
  a) které má sourozence v mateřské škole,
  b) které se nachází ve znevýhodněné sociální situaci
  c) které žádá o individuální vzdělávání.
  d) zaměstnané oba zákonné zástupce-pouze v odůvodněných případech
  e)děti ostatní
 4. Uvnitř kritéria č. 3 a 4 budou upřednostněny děti, které mají
  a)
  v mateřské škole sourozence
  b) zaměstnané oba rodiče-pouze v odůvodněných případech
  c) které se nachází ve znevýhodněné sociální situaci
  d) děti ostatní
 5. Dítě, které nedosáhlo k 31. 8. 2022 tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
 6. Zákonní zástupci, kteří podávali žádost již v loňském školním roce, dítě nebylo přijato a tito budou mít zájem o přijetí dítěte pro školní rok 2022/2023, jsou povinni podat novou přihlášku.
 7. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (§ 71 správního řádu)a to po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění.

Zpracovala I. Zapletálková
19. dubna 2022

 

Přihláška k zápisu do MŠ Dřevohostice (word)

Přihláška k zápisu do MŠ Dřevohostice (pdf)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу